Разработване на продуктова иновация – платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ

 

Проект : № BG16RFOP002-1.005-0064-C01 “Разработване на продуктова иновация – платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ”

Бенефициент: “ТЕХНО” ООД
Партньор: Университет по библиотекознание и информационни технологии

Обща цел на проекта: Насърчаване на иновационната дейност на малко предприятие от сферата на информационните и комуникационни технологии – ТЕХНО ООД в тематична област на ИСИС “Информатика и ИКТ”, чрез разработване на продуктова иновация на световно ниво.

В резултат на изпълнението на настоящия проект ще се постигнат следните резултати: 1. Проведени планирани научни изследвания в областта 2. Създаден и тестван прототип на продукта състоящ се от хардуерен и софтуерен компонент 3. Придобити ДМА и ДНА, необходими за изпълнението на проекта 4. Успешно извършени дейности по визуализация на проекта
  
Обща стойност: 644 936.05 лв., от които 404 546.03 лв. европейско и 71 390.46 лв. национално съфинансиране.

 Leave a Reply