Тръжни процедури

Днес, 06.03.2019 г., „Техно“ ООД обявява тръжна процедура за избор на изпълнител чрез „Избор с публична покана“, във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0064-C01 по  процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации.

Документи за публична покана