Свободни позиции

„Техно“ ООД в качеството си на бенефициент по проект – „Разработване на продуктова иновация – платформа като услуга в областта на Информатиката“ с договор №BG16RFOP002-1.005-0064-C01 по процедура за предоставяне на беззвездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, търси да назначи:

Позиция по проекта: Приложен експерт “Проектиране и конструиране на софтуерни приложения и устройства”

Минимални и специфични изисквания:

Образование: висше образование в сферата на проектирането и конструирането на изчислителни системи и устройства и/или компютърно програмиране и технологии

Квалификация: знания и умения за разработка и внедряване на системи, компютърни модели, владеене на методите за научни изследвания при проектирането и конструирането на изчислителни системи и устройства, изразяване на знания чрез провеждане на комплексни и обосновани научни изследвания с цел създаване на нови изделия, нови проектни решения, както и подобряване на съществуващите.

Знания и умения по програмиране, операционни системи, информационни системи и програмиране на софтуер за сензорни мрежи

Професионален опит – минимум 3 години професионален опит в проектирането,

конструирането и/или внeдреването на изчислителни системи и устройства,

компютърното програмиране и технологии.

Функции (отговорности и задължения): Програмиране на софтуерен прототип,

създаване на софтуерния прототип на системата, който ще управлява и чете данните от хардуерният компонент. Проектиране на прототип на софтуерната система с изискуемите функционалности и технически спецификации, определени в техническата документация от научните изследвания. Работа със специализиран софтуер за разработване на приложения. Имплементиране на методите, моделите и алгоритмите от научните изследвания. Участие в разработването на методите, моделите и алгоритмите.

Период на заетост (в месеци) – 17 месеца;

Часова заетост на персонала – 8 часа на ден;

Месторабота: гр. София;

Валидност: 1 седмица

Техно“ ООД в качеството си на бенефициент по проект – „Разработване на продуктова иновация – платформа като услуга в областта на Информатиката“ с договор №BG16RFOP002-1.005-0064-C01 по процедура за предоставяне на беззвездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, търси да назначи:

Позиция по проекта: „Инженер комуникационна техника“

Минимални и специфични изисквания:

Образование – висше инженерно образование в сферата на комуникационната

техника, радио и телевизионни предаватели и електромагнитна съвместимост

Квалификация: задълбочена научно-теоретична, практическа и специализирана

подготовка и умения за организиране на производството, диагностиката, ремонта на комуникационни инструменти и съоръжения. Минимум 3 години опит по

специалността.

Професионален опит – Минимум 3 години опит по специалността, задълбочен опит при работата със съвременна електронно-измервателна апаратура и компютърна техника.

Функции (отговорности и задължения) – създаване и тестване на прототипа на

системата. Определяне на хардуерните компоненти (материали и консумативи), които ще се използват за създаване на прототипа. Асемблирани и настройка на

устройствата на прототипа. Разработване на три модела на хардуерен прототип, които да се тестват последователно в лабораторна и релевантна среда. Участие с

експертиза в провежданите научни изследвания.

Период на заетост (в месеци) – 17 месеца

Часова заетост на персонала – 8 часа на ден

Месторабота: гр. София

Валидност: 1 седмица

„Техно“ ООД в качеството си на бенефициент по проект –

„Разработване на продуктова иновация – платформа като услуга в областта на Информатиката“ с договор №BG16RFOP002-1.005-0064-C01 по процедура за предоставяне на беззвездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, търси да назначи:

Позиция по проекта: Приложен експерт “Проектиране и конструиране на софтуерни приложения и устройства”

Минимални и специфични изисквания:

Образование: висше образование в сферата на проектирането и конструирането на изчислителни системи и устройства и/или компютърно програмиране и технологии

Квалификация: знания и умения за разработка и внедряване на системи, компютърни модели, владеене на методите за научни изследвания при проектирането и конструирането на изчислителни системи и устройства, изразяване на знания чрез провеждане на комплексни и обосновани научни изследвания с цел създаване на нови изделия, нови проектни решения, както и подобряване на съществуващите.

Знания и умения по програмиране, операционни системи, информационни системи и програмиране на софтуер за сензорни мрежи

Професионален опит – минимум 3 години професионален опит в проектирането,

конструирането и/или внeдреването на изчислителни системи и устройства,

компютърното програмиране и технологии.

Функции (отговорности и задължения): Програмиране на софтуерен прототип,

създаване на софтуерния прототип на системата, който ще управлява и чете данните от хардуерният компонент. Проектиране на прототип на софтуерната система с изискуемите функционалности и технически спецификации, определени в техническата документация от научните изследвания. Работа със специализиран софтуер за разработване на приложения. Имплементиране на методите, моделите и алгоритмите от научните изследвания. Участие в разработването на методите, моделите и алгоритмите.

Период на заетост (в месеци) – 17 месеца;

Часова заетост на персонала – 8 часа на ден;

Месторабота: гр. София;

Валидност: 1 седмица

Кариера